KLAUZULA INFORMACYJNA - 25.07.2018 00:00

      1. Administratorem Danych jest REMONDIS KROeko Sp. z o.o. z  siedzibą w Krośnie
   przy ul. Fredry 1, 38-400, NIP: 684-25-49-994, REGON: 180371426.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał
   Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: IOD- Krosno@remondis.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji umowy lub zlecenia zawartej między REMONDIS KROeko Sp. z o.o. Państwem na podstawie
   art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
4. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą:
   a) organy administracji publicznej – na mocy odpowiednich przepisów prawa;
   b) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
      zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy lub zlecenia, a następnie przez okres niezbędny
   do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
6. Ma Pan/Pani prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.